طلاق قضایی گامی مؤثر در احقاق حقوق زن
49 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » خرداد و تیر 1380 - شماره 1 » (12 صفحه - از 102 تا 113)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طلاق قضایی گامی مؤثّر در احقاق حقوق زن (1) S چکیده: در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق برای زنان یکی از پرسشهای اساسی است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرّی است. تحقق این نظریه گامی است مؤثّر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدّی به حقوق آنان در زندگی زناشویی. بدین جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظریه طلاق زن به وسیله دادگاه و ماهیت حقوقی آن مورد بررسی قرار گرفته است. ______________________________ 1- برای ملاحظه بررسی تفصیلی این موضوع، ر.ک.: همین نویسنده، مجله نامه مفید، ش 11، پاییز 1376، صص 109-144.